Vítejte na stránkach
Vydavatelství PedF UK

 anna tomková

Portfolio v perspektivě reflektivně pojatého vzdělávání učitelů

Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova

Cílem monografie je prezentovat, analyzovat a diskutovat možnosti a meze využívání profesních portfolií ve vzdělávání učitelů. První kapitola se věnuje proměnám učitelské profese a přístupům k vysokoškolskému vzdělávání. Druhá kapitola rozpracovává problematiku reflektivního pojetí přípravného vzdělávání učitelů. Třetí kapitola se zaměřuje na teorii, praxi a výzkum profesních portfolií ve vzdělávání učitelů. Teoretická východiska práce jsou výrazně inspirována frankofonními odbornými zdroji.

Poznejte naše autory

Anna Tomková

PhDr. Anna Tomková, Ph.D. je dlouholetou členkou týmu katedry primární pedagogiky na
Pedagogické fakultě UK. Zabývá se teorií učitelské profese a učitelského vzdělávání, primární
pedagogikou a obecnou didaktikou. Podílí se na rozvoji koncepce profesionalizačně
zaměřeného a reflektivně pojatého přípravného vzdělávání budoucích učitelů pro 1. stupeň
základní školy a na integraci významných inovací do přípravného vzdělávání. Tématy jejího
dlouhodobého odborného zájmu jsou pedagogické procesy, strategie, metody a formy
vzdělávání a hodnocení žáků a studentů a význam alternativních pedagogických směrů a
inovativních programů pro zkvalitňování procesů a výsledků učení žáků a studentů. Ve
spolupráci se zahraničím se orientuje na společné projekty s vysokými školami připravujícími
budoucí učitele ve frankofonních zemích.

Další publikace

Klavírní doprovody a dirigování písní
Miloš Kodejška, Mikuláš Popovič, Jaroslav Vereb
Portfolio v perspektivě reflektivně pojatého vzdělávání učitelů
Anna Tomková
Logos in the education, art and sport
Anna Hogenová, Naděžda Pelcová, David Rybák

Školní a mimoškolní vzdělávání žáků z vyloučených lokalit
Anna Páchová, Dana Bittnerová, Helena Franke, Miroslav Rendl, Irena Smetáčková

Otevírací doba

Po - Čt: 9 - 17
Pá: 9 - 16

Kontakt

ivana.cechova@pedf.cuni.cz

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Čechová