Vítejte na stránkach
Vydavatelství PedF UK

Zuzana Selčanová
Melodram jako živý umělecký druh
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova

Publikace dokládá stylovou rozrůzněnost koncertního melodramu prostřednictvím několika analýz vybraných skladeb soudobých autorů. Příklady melodramatické tvorby Zdeňka Zahradníka, Emila Viklického, Jana Vičara, Josefa Marka a Jana Duška doplňují také polostrukturované rozhovory s autory analyzovaných děl a dalšími tvůrci melodramů. Jejich výpovědi doplňují celkový obraz o současném melodramu v české kultuře.
Práce pojednává melodram jako útvar, který má široké pedagogické uplatnění. Přináší několik podob didaktických aplikací melodramu do pedagogického procesu. Předložené didaktické situace vycházejí z reálné výuky na různých typech škol a poskytují tak mezioborový přesah nejenom do hudební výchovy, ale také dalších příbuzných oborů.

Poznejte naše autory

Zuzana Selčanová

Zuzana Selčanová vyučuje hru na klavír na ZUŠ Praha 10 – Hostivař, kde
působí jako vedoucí oddělení klávesových nástrojů.
Od roku 2012 přednáší na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.
Aktivně spolupracovala s řadou divadel, kde se podílela na hudebním
nastudování mnoha titulů.
Mezi její oblasti profesního zájmu patří pedagogická interpretace díla,
hudební divadlo,
tvořivá dramatika a integrativní hudební výchova.
Badatelsky se věnuje soudobému melodramu a jeho aplikaci v hudebně
výchovném procesu.

EXPRESE, VZTAHY A PROCESY 

Publikace „Exprese, vztahy a procesy“ je souborem textů, kreseb a grafik, jejichž společným polem zájmu je exprese, její druhy a způsob performativity. Interaktivní obrazová část publikace určená dětem k dokončení je soubor grafických tisků Martina Raudenského. Publikace tak navazuje na předchozí knihu Ko-text a spojuje teoretickou, výtvarnou a interaktivní oblast. Teoretická část je určena výtvarné odborné veřejnosti, studentům, učitelům a teoretikům vizuálních oborů. Jeho autorkou je Kateřina Dytrtová. Jedná se o analýzu nedávných projektů galerie Rudolfinum (tvorba bratří Chapmanů, Marlene Dumas, Tracey Emin, Berlindy De Bruyckere, Taryn Simon a dalších). 

Kniha je ručně vázaná, vytištěná na papírech Munken, za použití grafických technik sítotisku a autorského ofsetu. Je vydána v limitovaném nákladu 200 číslovaných výtisků. 

„Zastřešujícím konceptem, který autoři shledávají vhodným, je exprese v pojetí klasiků estetiky a teorie umění, jimiž jsou Benedetto Croce a (zejména) Nelson Goodman a jejich pokračovatelé. (…) Expresivita v daném pojetí a s ohledem na vymezené druhy symbolizace (a hierarchii Goodmanových pojmů denotace, exemplifikace a exprese) umožňuje blíže zkoumat kardinální momenty nejen teorie umění (zejména interpretace), ale i výtvarné pedagogiky. (…) Přestože o expresi bylo již mnohé napsáno, zmíněné teoretické konstrukty jsou v této knize využity inovativně.“ (Z recenzního posudku doc. Petry Šobáňové, Ph.D.)

„Interaktivní obrazovou část publikace vytvořil Martin Raudenský. Jeho vizuální podněty tvoří expresivní prostředí jednak pro interakci s dětským čtenářem, jednak pro texty Kateřiny Dytrtové, která postupně představuje expresi a její kulturní kontext – expresivitu. Kromě původních publikací N. Goodmana se přitom opírá o další autory zejména z okruhu analytické estetiky a také o české autory zabývající se expresí v knize Tvorba jako způsob poznávání. (…) Dytrtová ve svých analýzách často oprávněně vyzdvihuje podstatnou funkci uměleckého, kulturního a sociálního kontextu při tvorbě exprese. Sociální oblast a její hodnotová a etická kritéria se tak – v souladu se zaměřením současného umění – stávají důležitým rámcem pro zaostření výkladu na důležitá současná témata v umění i ve společnosti. Považuji to za přínosné zejména v publikaci určené pro výtvarnou odbornou veřejnost, studenty, učitele, kurátory a teoretiky vizuálních oborů, jak sami autoři konstatují.“ (Z recenzního posudku doc. PaedDr. Jana Slavíka, CSc.)  

Nejnovější publikace

Didaktika hudební výchovy
ve studiu učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Hana Váňová

Cvičebnice k rozvoji filosofického myšlení pro střední školy
Tomáš Tlapa, Pavel Smetana a kol.

Existence a koexistence ve filosofické speciálněpedagogické a psychologické reflexi
Naděžda Pelcová, Lea Květoňová et al.

Teorie rámců a český jazykový obraz Ostravy
Jan Huleja

Otevírací doba

Prodejna i eshop jsou
1. 7. - 31. 8. uzavřeny.

 

Kontakt

ivana.cechova@pedf.cuni.cz

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Čechová