Archiv publikací

2024

Jana Skýbová

Vybrané kapitoly z didaktiky botaniky

Kolektiv autorů katedry tělesné výchovy

Sportovní kurzy základních a středních škol

Barbora Loudová Stralczynská

Profesní příprava pedagoga jako cesta k dítěti

Miroslava Bartoňová, Kateřina Hádková, Lea Květoňová, Marie Vítková (Eds.)

Intervence a edukace dětí s těžkým a souběžným postižením více vadami v raném a předškolním věku v mezioborovém kontextu

Josef Peterka

Teorie literatury pro učitele

Lenka Rozboudová

Seminární cvičení z lexikologie ruského jazyka

2023

Jean-Louis Joubert, přeložila Milena Fučíková

Zloději jazyka – Průřez frankofonní literaturou

Ján Hreško

Levinasova ľudská sloboda

Alois Daněk

Speciálněpedagogický potenciál hudební výchovy

Martin Chvál

Metodologie autoevaluace školy

Jiřina Jiřičková (ed.) a kol.

Kapitoly z kreativní hudební výchovy

Stanislav Pecháček, Boris Nykl a dalších 21 studentů a studentek katedry hudební výchovy PedF UK

Klavírní úpravy populárních písní

Magdalena Novotná, Marie Fulková, Jan Sýkora

Hledání Japonska – Transkulturní inspirace ve výtvarné edukaci

didaktika hudebni vychovy

Jaroslav Veteška, Zuzana Svobodová, Michaela Tureckiová

Školský management – Konceptualizace a klíčové oblasti oboru

didaktika hudebni vychovy

Hana Váňová

Didaktika hudební výchovy ve studiu učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Drahoslava Kráčmarová

Rozšiřování slovní zásoby u romských žáků na druhém stupni ZŠ

2022

Anna Hogenová

Stáří jako fenomén dneška

Pavel Smetana

Ontologie prázdnoty

Několik inspirací k vyrovnávání se s prázdnotou

Tomáš Tlapa

Úvod do fenomenologie druhého

Martin Kursch

Využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání

Naděžda Pelcová a Lea Květoňová et al.

Nejistota ve filozofické, speciálněpedagogické a psychologické reflexi

František Mošna

Pojetí pravděpodobnosti a statistiky ve výuce

Miroslava Bartoňová, Marie Vítková

Edukace a intervence žáků s těžkým a souběžným postižením více vadami se zřetelem na didaktické aspekty

 

František Kuřina a Naďa Vondrová

15 pohledů na školskou matematiku

Jak to vidíme

Michal Zvírotský

Sebevýchova v interdisciplinární perspektivě

Lea Květoňová a Pavlína Šumníková

Speciální pedagogika zněvýhodněného člověka se zrakovým postižením

Kateřina Jančaříková a kol.

Didaktické zásady v přírodovědném vzdělávání

Barbora Loudová Stralczynská, Jana Stará, Philip Selbie and Petra Ristić

Educating Pre-primary and Primary Teachers Today

Eva Opravilová, Jana Uhlířová

Příběhy české mateřské školy

Vývoj a proměny předškolní výchovy (2. díl 1948-1989)

Anna Hogenová, Luboš Y. Koláček

K fenoménu soupatření, nikoli k soupeření

Stanislav Pecháček

Česká sborová tvorba III/B

(od poloviny 20. století)

Petra Vlhová

Sociolekt interpretů klasické hudby

Vít Gregor

Klavírní literatura

úvod do sólového repertoáru

Magdalena Richterová, Michal Zvírotský, Stanislav Bendl

Šikana v otázkách a odpovědích

Zuzana Liptáková a Antonín Hlaváček

Ruský jazyk

Praktická cvičení a reálie IV

2021

Ivo Svoboda, Martin Dlouhý

Bojová umění jako základ sebeobrany a jejich vztah k právním normám

Eva Koželuhová, Radka Wildová

Čtenářské strategie v předškolním vzdělávání

Michal Sedlák

Ne-možnosti 2 / s komentářem Ludvíka Hlaváčka

Irena Smetáčková, Veronika Pavlas Martanová, Ida Viktorová, Helena Franke, Anna Páchová

Techniky kolegiálního sdíle profesních zkušeností

Jana Skýbová

Didaktické ekologicky a enviromentálně zaměřené hry

Ladislav Janovec

Svět v obrazech a frazeologii

Anna Hogenová

Filosofie a dějiny

Kateřina Jančaříková

Živel Země

Anna Hogenová

K fenoménu těla a zdraví

Anna Hogenová et al.

Odpovědnost za celek v dnešní době

Soňa Schneiderová, Radka Holanová, Ladislav Janovec, Martina Šmejkalová

Analýza mediálního textu jako předpoklad pro mediální výchovu v českém jazyce

Milena Kmentová

Cvičebnice hudební nauky pro dospělé

Milena Kmentová

Cvičebnice hudební nauky pro dospělé

Kepartová Jana

POMPEJE V ČECHÁCH

Eva Hájková

Kapitoly z didaktiky českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ

Jan Steyer

Učebnice improvizace pro chrámové varhaníky

Magdaléna Pokorná
Petr Charvát

ARCHEOLOGIE V NÁRODNÍM OBROZENÍ, NÁRODNÍ OBROZENÍ V ARCHEOLOGII

Pavlína Šumníková
Petr Kopečný

Komunikační schopnost u osob se zrakovým postižením

Naděžda Pelcová
Lea Květoňová

Emocionalita ve výchově prizmatem filosofické, psychologické a speciálněpedagogické reflexe

2020

Klára Eliášková

Historický vývoj výuky mateřského jazyka u žáků se zrakovým postižením

Natalia Getmanenko, Lenka Rozboudová, Elena Vasilyeva

Komplexní jazykové rozbory
Milada Hirschová, Radka Holanová, Jana Vlčková, Pavel Sojka

Filosofické motivy a pojmy v otázkách studentů občanské výchovy a filosofie
David Rybák

mezi Čechy a Němci. mezi vědou a životem

K poctě historičky Aleny Miškové

Na cestě k inkluzi
Jakub Pivarč

Enlightenment & Illumination
Edited by Ivan Moody

Lze vychovávat k úctě a sebeúctě?
Lea Květoňová, Zbyněk Němec, Naděžda Pelcová, Zbyněk Zicha

O segregaci romských žáků ve vzdělávání
Zbyněk Němec

Hudební pohádky se zpěvníčkem

Domácí vzdělávání
Yvona Kostelecká, Andrea Beláňová, David Hána, Irena Kašparová, Jakub Pivarč, Zuzana Svobodová

Trendy v didaktice biologie (Sborník abstraktů)
Karel Vojíř, Lenka Pavlasová

Motoricko-funkční příprava v tělesné výchově
Jana Hájková

Odsunuti stranou
Monika Mužáková

Když dítě vidí, co má slyšet
Ivana Nováková, Miroslava Nováková Schöffelová, Marina Mikulajová
Interkulturní didaktika cizojazyčné literatury
Tamara Bučková

Potřebuje v planetární době filosofie vědu, či věda filosofii?
Anna Hogenová, David Rybák

Žáci-cizinci ve školní třídě
Yvona Kostelecká, Richard Braun, Jiří Hasman, Kateřina Machovcová, Jakub Pivarč, Zuzana Hadj-Moussová, David Hána

K fenoménu celku v planetární době
Anna Hogenová

Teorie a praxe hudební výchovy IV.

Didaktika hudební výchovy
ve studiu učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Hana Váňová

Cvičebnice k rozvoji filosofického myšlení pro střední školy
Tomáš Tlapa, Pavel Smetana a kol.

Existence a koexistence ve filosofické speciálněpedagogické a psychologické reflexi
Naděžda Pelcová, Lea Květoňová et al.

Teorie rámců a český jazykový obraz Ostravy
Jan Huleja

Development of Syntactic Competence in a Czech Child
Pavla Chejnová

Dětská hudební tvořivost

Petra Slavíková

Vývoj syntaxe psané češtiny u žáků staršího školního věku

Eliška Doležalová

Existence and co-existence in philosophical and special pedagogic reflection

Naděžda Pelcová, Lea Květoňová

Didaktika matematiky jako nástroj zvládání kritických míst v matematice
Naďa Vondrová

Konkurence plurálových variant

Pavel Sojka

Requiem vybraných českých skladatelů od roku 1900 až po současnost

Petr Kubačák

Didaktika výchovy ke zdraví a bezpečí
Miroslava Kovaříková
Eva Marádová

2019

Stejné a jiné ve filosofické a speciálněpedagogické reflexi

Pelcová, Květoňová

Étos a světy dějin

 Rybák David

Odlišnost jako dar
Monika Mužáková

Prevence rizikového chovaní

Michaela Titmanová

Sameness and alterity in philosophical and special

Pelcová, Květoňová, Rybák

Čtení s porozuměním v matematice

Alena Sismudová

Úvod do hry na klavír

Petra Bělohlávková

Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků

Kateřina Jančaříková

Problém filozofie v arabském středověkém myšlení

Pavlína Šenk Kopecká

Česká sólová akordeonová literatura

Radek Dlouhý

Práce učitelů s učebnicemi

Jana Stará

Kouzelný svět dětské literatury

Rozboudová, Vasylieva

Obyčejné diferenciální rovnice

František Mošna

Základy latiny pro sbormistry

Vít Náměstek

Asistent pedagoga. Profese utvářená v dialogu

Vanda Hájková et. al.

Výukové cíle muzejní edukace
Petra Horská

Domácí vzdělávání
Hána, Kostelecká

Vázaný a nevázaný vzor písmana českých školách

Kučerová, Kucharská et. al.

Ontologická nouze a dnešek

Anna Hogenová

Ředitel školy jako základní faktor pedagogického vedení
Václav Trojan

Stručný obrazový klíč
Lubomír Hanel

Hra na sopránovou zobcovou flétnu

Kateřina Hurníková

Témbrový sluch
Milena Kmentová

2018

Nahodilost ve výchově, umění a sportu

Naděžda Pelcová

Vnitřní konstituce média

Jana Kuklová

Právo na šanci

Barbora Loudová Straczynská

K rozhovoru se sebou samým

Anna Hogenová

Zlatá doba české školy

Svobodová Veronika

Kozmologická filozofia výchovy Eugena Finka

Eva Dědečková

Teorie a praxe hudební výchovy
(sborník)

Předobjednaná budoucnost
Anna Hogenová

Přístupy k efektivitě z pohledu managementu vzdělávání

Václav Trojan

Zraková paměť u žáků se sluch. posižením

Miroslava Notvová

Pojmové mapy ve vzdělávání

Petra Vaňková

Letní škola historie: Válkám navzdory

Jana Kohnová
Barbora Holubová

Specifické aspekty výuky českého jazyka na středních školách u žáků se zrakovým postižením
Klára Eliášková

Kapitoly z did. filosofie etiky a společenských věd
Kuthan, Pelcová, Zicha

Projektové vyučování v přírodověd. předmětech
Rusek, Honskusová

Přírodovědné exkurze ve školní praxi
Lenka Pavlasová

Přezdívky v dětském kolektivu

Marta kvíčalová

Možnosti prostorové orientace a sam. pohybu osob se zrakovým postižen

Pavlína Šumníková

Portfolio v perspektivě reflektivně pojatého vzdělávání učitelů

Anna Tomková

Stereotypy a legitimizae sociální stratifikace
Karel Hnilica

Klavírní doprovody a dirigování písní v mateřských a základních školách
Miloš Kodejška, Mikuláš Popovič, Miroslav Vereb

Ruský jazyk: praktické cvičení a reálie III

Antonín Hlaváček
Zuzana Liptáková

Řízení pedagogického procesu v současné škole
Václav Trojan

Otevírací doba

Po - Čt: 9 - 17
Pá: 9 - 16.

 

Kontakt

ivana.cechova@pedf.cuni.cz

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Čechová